นึกว่าเกิดเหตุจริง ซ้อมแผนเพื่อเพิ่มศักยภาพในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

0
14

วันที่ 10 เมษายน 66 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า หน้าลานจอดรถร้านสมบูรณ์ดีเด็ด ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี ผศ.(พิเศษ)ดร.วิระศักดิ์ ฮาดดา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองสาม พร้อมด้วยคณะผู้บริหารร่วมเปิดโครงการซ้อมแผนเพื่อเพิ่มศักยภาพในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปี 2566 โดยมีการซ้อมแผนปัองกันภัยเหมือนจริงทั้งการซ้อมช่วยเหลือคนติดอยู่ภายในรถหรือเร่งช่วยเหลือคนที่คิดอยู่ภายในอาคารที่ถูกไฟไหม้ จนกระทั่งประชาชนที่ผ่านไปมาต่างตกใจและมามุงดูการซ้อมในครั้งนี้เนื่องจากจากชาวบ้านคิดว่าการซ้อมแผนในครั้งนี้เกิดขึ้นจริง

ผศ.(พิเศษ)ดร.วิระศักดิ์ ฮาดดา กล่าวว่าโครงการซ้อมแผนเพื่อเพิ่ม ศักยภาพในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนั้นจัดขึ้นเนื่องจากในสภาพปัจจุบันในปัจจุบันมีตำบลคลองสามเป็นชุมชนเมืองที่มีประชาชนอาศัยอยู่ในพื้นที่อย่างหนาแน่นเกิดสภาพความเสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัยสูง ซึ่งส่งผลให้เกิดความสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนมี มูลค่าจำนวนมหาศาลและอีกทั้งยังมีสถานที่เสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัย อาทิเช่น ในอาคารขนาดใหญ่ อาคารสูง โรงงานอุตสาหกรรม บ้านเรือนปรชาชนในเขตชุมชนหนาแน่นและย่านการค้าต่างๆ

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองสาม จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องดำเนินการ โครงการซ้อมแผนเพื่อเพิ่มภาพในการป้องกันและบรรทาสาธารณภัย ประจำปีงบประมาณ 2566 นี้ขึ้น เป็นการเตรียมและซักซ้อมการป้องกันและระงับอัคคีภัยและเป็นการประสานแผน ให้หน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องสามารถติดต่อประสานงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสะดวกและรวดเร็วง่ายต่อการเข้าระงับเหตุทันทีอย่างทันเวลา เพื่อลดความสูญเสียทางชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ซึ่งในการซ้อมแผนดับเพลิงดังกล่าวในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ คือ

1.เพื่อฝึกซ้อมดับเพลิงเบื้องต้นและฝึกช้อมอพยพหนีไฟ ให้กับประชาชนทุกคนในตำบลคลองสามเกิดความรู้ความการดับเพลิงเบื้องต้นและสามารถอพยพหนีไฟได้เกี่ยวข้องทั้งหน่วยปฏิบัติหลักและหน่วยสนับสนุนการปฏิบัติ เพื่อให้สามารถดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาการ

2.เป็นแนวทางในการเตรียมการป้องกันและประสานแผนในการปฏิบัติงานระหว่างหน่วยงานต่างๆที่ กิดอัคคีภัยได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

3.เป็นการกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไว้ให้พร้อมต่อการปฏิบัติงานในระยะ ก่อนเกิดภัยขณะเกิดภัยและภายหลังที่ภัยได้ผ่านพ้นไปแล้วเพื่อลดความเสี่ยงต่อการเกิดภัยพิบัติ

4.แสดงความสามารถของเจ้าหน้าที่ อุปกรณ์ยานพาหนะการบริการ และการปฐมพยาบาลที่เพียงพอเหมาะต่อการระงับภัยพิบัติ เพื่อลดความสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สิน ซึ่งในการช้อมแผนครั้งนี้มีประชาชนในตำบลคลองสาม, อปพร.ตำบลคลองสาม, วินมอเตอร์ไซด์ในตำบลคลองสาม นิติบุคคลหมู่บ้านต่างๆใตำบล,อาสาสมัครกู้ภัยรีดเดอร์ ,อาสาสมัครกู้ภัยวิษณุ อาสาสมัครกู้ชีพบัวเพชร ,อาสาสมัครกู้ชีพปอเต็กตึ๊ง , อาสาสมัครกู้ชีพร่วมกตัญญู หน่วยงานในพื้นที่ประกอบด้วย รพสต.หมู่ที่ 5 ,โรงเรียนวัดเกิดการอุดม โรงเรียนสารสาร์ท หน่วยงานข้างเคียงเข้าร่วมทั้งภาครัฐประกอบด้วย ร.พ. คลองหลวง, สภ.คสองหลวง อ.คลองหลวง, อบต.คลองสี่, อบต.คลองห้า, ทม.บึงยี่โถ, ทม.คลองหลวง, ทม.ท่โขลง,ทต.หลักหก ทต.ธัญญะบุรีและภาคเอกชน ประกอบด้วย อาสาสมัครกู้ภัยวิษณุ อาสาสมัครกู้ชีพบัวเพชร ,อาสาสมัครกู้ชีพปอเต็กตึ๊ง , อาสาสมัครกู้ ชีพร่วมกตัญญู

ข่าวโดย กำพล วงศ์สุทธา ผู็สื่อข่าวสยามนิวส์ จังหวัดปทุมธานี

Facebook Comments Box